Finanšu analīzes piemēri Soli pa solim

Finanšu analīzes piemēri

Finanšu analīzes piemērs ir uzņēmuma darbības un tendenču analīze, aprēķinot finanšu rādītājus, piemēram, rentabilitātes rādītājus, kas ietver tīro peļņas koeficientu, kas tiek aprēķināts ar tīro peļņu, dalītu ar pārdošanas apjomu, un tas norāda uzņēmuma rentabilitāti, pēc kuras mēs varam novērtēt uzņēmuma rentabilitāti un peļņas tendences un ir vairāk tādu rādītāju kā likviditātes rādītāji, apgrozījuma koeficienti un maksātspējas koeficienti.

Finanšu pārskatu analīze tiek uzskatīta par vienu no labākajiem veidiem, kā analizēt uzņēmējdarbības pamataspektus. Tas mums palīdz izprast uzņēmuma finanšu rādītājus, kas iegūti no tā finanšu pārskatiem. Šī ir svarīga metrika, lai analizētu uzņēmuma darbības rentabilitāti, likviditāti, aizņemto līdzekļu daudzumu utt. Turpmākajā finanšu analīzes piemērā ir sniegta visplašāk izmantotās finanšu analīzes shēma, kuru izmanto profesionāļi.

4 galvenie finanšu pārskatu analīzes piemēri

Zemāk ir minēti XYZ Ltd un ABC Ltd. finanšu pārskati.

SIA XYZ un SIA ABC bilance

SIA XYZ un SIA ABC P&L paziņojums

Zemāk ir minēti finanšu rādītāju analīzes piemēri, pamatojoties uz iepriekš sniegtajiem finanšu pārskatiem:

1. piemērs - likviditātes rādītāji

Likviditātes rādītāji mēra uzņēmuma spēju nomaksāt pašreizējās saistības. Visizplatītākie veidi ir:

Pašreizējā attiecība

Tekošais koeficients mēra apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību skaita apmēru. Parasti attiecību 1 uzskata par ideālu, lai attēlotu, ka uzņēmumam ir pietiekami apgrozāmie līdzekļi, lai atmaksātu kārtējās saistības.

Pašreizējā koeficienta formula = īstermiņa aktīvi / kārtējās saistības

ABC pašreizējā attiecība ir labāka, salīdzinot ar XYZ, kas parāda, ka ABC ir labākā situācijā, lai atmaksātu pašreizējās saistības.

Ātra attiecība

Ātrais koeficients palīdz analizēt uzņēmuma pašreizējo saistību tūlītējās samaksas iespējas.

Ātrās attiecības formula = (apgrozāmie aktīvi - krājumi) / īstermiņa saistības.

ABC ir labākā situācijā, salīdzinot ar XYZ, lai nekavējoties segtu savas pašreizējās saistības.

2. piemērs - rentabilitātes koeficienti

Rentabilitātes rādītāji analizē uzņēmuma pelnīšanas iespējas. Tas arī palīdz izprast uzņēmuma biznesa darbības efektivitāti. Daži svarīgi rentabilitātes rādītāji ir šādi:

Darbības rentabilitātes koeficients

Mēra uzņēmuma darbības efektivitāti;

Darbības peļņas koeficienta formula = Peļņa pirms procentiem un nodokļiem / pārdošanas

Abiem uzņēmumiem ir līdzīgs darbības koeficients.

Neto peļņas koeficients

Mēra uzņēmuma vispārējo rentabilitāti;

Neto peļņas koeficienta formula = tīrā peļņa / pārdošanas apjomi.

XYZ ir labāka rentabilitāte salīdzinājumā ar ABC.

Kapitāla atdeve (ROE)

Kapitāla atdeve mēra atdevi no uzņēmuma pašu kapitāla.

Kapitāla atdeves formula = Neto peļņa / Akcionāru pašu kapitāls

XYZ nodrošina labāku atdevi saviem kapitāla turētājiem salīdzinājumā ar ABC.

Nodarbinātā kapitāla atdeve (ROCE)

Nodarbinātā kapitāla atdeve mēra atdevi no kopējā uzņēmējdarbībā izmantotā kapitāla.

ROCE formula = Peļņa pirms procentiem un nodokļiem / ieguldītā kapitāla

Abiem uzņēmumiem ir līdzīga peļņas attiecība, kas jānodrošina visiem kapitāla īpašniekiem.

3. piemērs - apgrozījuma koeficienti

Apgrozījuma rādītāji analizē to, cik efektīvi uzņēmums ir izmantojis savus aktīvus.

Daži svarīgi apgrozījuma rādītāji ir šādi:

Krājumu apgrozījuma koeficients

Krājumu apgrozījuma koeficients mēra, novērtējot uzņēmuma krājumu pārvaldības faktisko līmeni.

Krājumu apgrozījuma koeficienta formula = pārdoto preču izmaksas / vidējais krājums.

Lielāka attiecība nozīmē, ka uzņēmums ļoti ātri pārdod preces un efektīvi pārvalda krājumu līmeni.

Debitoru apgrozījuma koeficienti

Debitoru apgrozījuma rādītāji palīdz noteikt uzņēmuma efektivitāti debitoru vai parādu piedziņā.

Debitoru apgrozījuma koeficienta formula = kredītu pārdošanas apjomi / vidējie debitoru parādi.

Augstāka attiecība nozīmē, ka uzņēmums savāc parādu ātrāk un efektīvi pārvalda debitoru parādus.

Apmaksājamie apgrozījuma rādītāji

Apmaksājamā apgrozījuma koeficients palīdz aprēķināt likmi, ar kādu uzņēmums spēj atmaksāt piegādātājiem.

Apmaksājamo apgrozījuma koeficienta formula = kopējie pirkumi / vidējie kreditoru parādi

Augstāka attiecība nozīmē, ka uzņēmums maksā rēķinus ātrāk un spēj efektīvāk pārvaldīt kreditoru parādus.

4. piemērs - maksātspējas koeficienti

Maksātspējas koeficienti nosaka uzņēmumam piederošo aktīvu skaita apjomu, lai segtu tā nākotnes saistības. Daži svarīgi maksātspējas koeficienti ir šādi:

Parāda kapitāla attiecība

Parāda un pašu kapitāla attiecība nosaka uzņēmumam pieejamo pašu kapitāla apjomu, lai nomaksātu parāda saistības. Augstāks rādītājs norāda uz uzņēmuma nevēlēšanos nomaksāt savas saistības. Tāpēc, lai pārvaldītu uzņēmuma maksātspēju, labāk ir saglabāt pareizo parāda un pašu kapitāla attiecību.

Parāda kapitāla koeficienta formula = Kopējais parāds / Kopējais pašu kapitāls

Lielāka attiecība nozīmē lielāku sviras efektu. XYZ ir labākā maksātspējas stāvoklī, salīdzinot ar ABC.

Finanšu sviras

Finanšu sviras mēra aktīvu skaitu, kas pieejams uzņēmuma kapitāla turētājiem. Jo augstāka attiecība, tas nozīmē, ka ir lielāks finanšu risks attiecībā uz parāda stāvokli, lai finansētu uzņēmuma aktīvus.

Finanšu sviras formula = aktīvu kopsumma / pašu kapitāls

Augstāka ABC attiecība nozīmē, ka uzņēmums ir ļoti piesaistīts un tam var būt grūtības nomaksāt savu parādu, salīdzinot ar XYZ.

Secinājums

Ir svarīgi saprast, ka finanšu rādītāji ir viens no vissvarīgākajiem rādītājiem, ko finanšu profesionāļi izmanto, analizējot uzņēmumu finanšu rādītājus. Tas arī palīdz izprast divu vai vairāku vienas nozares uzņēmumu relatīvo sniegumu.