Ienākumu un bilances pārskats | Top 5 atšķirības (piemērs)

Ienākumu un bilances atšķirības

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir viens no uzņēmuma finanšu pārskatiem, kurā sniegts visu laika perioda ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums, lai pārliecinātos par uzņēmuma peļņu vai zaudējumiem, savukārt bilance ir viens no uzņēmuma finanšu pārskatiem. sabiedrība, kas uzrāda uzņēmuma pamatkapitālu, saistības un aktīvus noteiktā laika posmā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sniedz informāciju par uzņēmuma darbības rezultātiem attiecīgajā periodā, savukārt bilance ir uzņēmuma aktīvu un saistību momentuzņēmums noteiktā laika posmā.

Salīdzinošā tabula

Vienumi Ienākumu deklarācija Bilance
Kas tas ir? Peļņas vai zaudējumu aprēķins parāda, kā bizness ir darbojies attiecīgajā laika periodā. Bilance sniedz mums vispārēju priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli. Tajā sniegta informācija par fondu avotiem un līdzekļu izmantošanu.
Galvenās lietas? Ieņēmumi - ieņēmumi rodas no uzņēmuma pamatdarbības (preču pārdošana, pakalpojumu pārdošana)

Izmaksas un izdevumi - tie rodas, gūstot ieņēmumus un darbinot uzņēmumu.

Peļņa - neto bilance ir peļņa, ko bizness gūst.

Aktīvi -   aktīvi ir firmas ekonomiskie resursi. Tie ir pašreizējie un nākotnes ekonomiskie ieguvumi, ko uzņēmums ir ieguvis vai kontrolē iepriekšējo darījumu vai notikumu rezultātā. Aktīvi tiek iedalīti divos veidos - apgrozāmie un ilgtermiņa aktīvi.

Saistības -   saistības ir saistības, kas pārējiem pieder bilances datumā. Tie izriet no konkrēta uzņēmuma pašreizējiem pienākumiem nodot aktīvus vai sniegt pakalpojumus citiem uzņēmumiem iepriekšējo darījumu vai notikumu rezultātā.

Akcionāru pašu kapitāls - bilances trešā sadaļa ir akcionāru pašu kapitāls. (Ja uzņēmums ir individuāls uzņēmums, to sauc par īpašnieka pašu kapitālu.) Akcionāru pašu kapitāla summa ir tieši starpība starp aktīvu un saistību summām.

Laika periods Ienākumu deklarācija ir sagatavota uz noteiktu laika periodu. Piemēram, Colgate savā 10K Filings ziņo ienākumu pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Savukārt bilance ir noteiktā laika posmā. Colgate ziņo par bilanci uz 31. decembri.
Finanšu analīze Bruto peļņa, pamatdarbības peļņa, neto peļņa, darbības sviras, finanšu sviras, ROE (izmanto pašu kapitālu no bilances) Pašreizējais koeficients, ātrais koeficients, naudas seguma koeficients, debitoru apgrozījuma koeficients, krājumu apgrozījuma koeficients, debitoru apgrozījuma koeficients, DSCR koeficients, kopējo aktīvu atdeve
Izmanto Ienākumu deklarācija palīdz vadībai, sniedzot vispārēju priekšstatu par uzņēmējdarbību. Ieņēmumi pret izmaksām, cik rentabls ir bizness un jomas, uz kurām tiem vajadzētu koncentrēties Bilance sniedz vadībai informāciju par uzņēmuma vispārējo finansiālo stāvokli - uzņemtā parāda summu, uzņēmuma kopējo likviditātes stāvokli, skaidru naudu un naudas atlikumu utt.

Ienākumu un bilances formāta pārskats

Mēs paskaidrosim, kā posteņi tiek sakārtoti gan ienākumu, gan bilancēs, un pēc tam aplūkosim to attēlojumu attēlā.

Ienākumu deklarācijas formāts

 • Pirmkārt, mēs sāksim ar “kopējais pārdošanas apjoms / ieņēmumi”. Kopējos ieņēmumus var aprēķināt, reizinot kopējās saražotās vienības ar vienības cenu. To sauc par “bruto ieņēmumiem”. No bruto ieņēmumiem tiek atskaitīta pārdošanas atdeve / pārdošanas atlaide, kas dod mums “neto ieņēmumus”.
 • Pēc tam mēs iekļausim “pārdošanas izmaksas”, kas ir tieši saistītas ar pārdošanu. Atskaitot “pārdošanas izmaksas” no “neto ieņēmumiem”, mēs iegūsim “bruto peļņu / zaudējumus”.
 • No “bruto peļņas / zaudējumiem” tiktu atskaitīti pamatdarbības izdevumi (pārdošanas un administratīvie izdevumi, personāla algas, pētniecības un attīstības izdevumi utt.). Darbības izdevumi ir izdevumi, kas nav tieši saistīti ar pārdošanu. Tad no bruto peļņas / zaudējumiem atskaitīsim arī nolietojumu. Atņemot pamatdarbības izdevumus un amortizācijas izdevumus no bruto peļņas / zaudējumiem, mums tiktu dota pamatdarbības peļņa vai EBIT (Peļņa / Zaudējumi pirms procentiem un nodokļiem).
 • Tagad ir jāizdara divas lietas. Pirmkārt, procentu izdevumi jāatskaita no EBIT, un, otrkārt, tiks pieskaitīti procentu ienākumi, kas nopelnīti no uzņēmuma “krājkonta”. Un mēs iegūsim PBT (Peļņa / Zaudējumi pirms nodokļiem).
 • Visbeidzot, mēs atskaitīsim nodokļus, lai sasniegtu rezultātu. Tas var būt vai nu “tīrā peļņa”, vai “tīrie zaudējumi”, ko sauc arī par “peļņu / zaudējumiem pēc nodokļu nomaksas”.
 • Pēc tam mums jāaprēķina EPS. Piemēram, ja mums jāaprēķina uzņēmuma MNC EPS un mēs zinām, ka “tīrā peļņa” ir 500 000 USD un “apgrozībā esošo akciju” skaits ir 50 000, EPS būtu = (500 000 USD / 50 000) = 10 USD par akciju.

Apskatīsim peļņas vai zaudējumu aprēķina formātu -

Piezīme: 2015. un 2016. gada beigās apgrozībā esošo akciju skaits ir attiecīgi 90 000 un 100 000.

Bilances formāts

Apskatīsim bilances formātu.

 • Pirmkārt, mēs rakstīsim aktīvus atbilstoši likviditātei. Tas nozīmē, ka vispirms mēs noliksim “apgrozāmos līdzekļus”. Apgrozāmie aktīvi ietver - Nauda un tās ekvivalenti, Īstermiņa ieguldījumi, Krājumi, Tirdzniecības un citi debitoru parādi, Priekšapmaksa un uzkrātie ienākumi, Atvasinātie aktīvi, Tekošā ienākuma nodokļa aktīvi, Pārdošanai turētie aktīvi utt.

 • Pēc apgrozāmajiem līdzekļiem mēs pierakstīsim “ilgtermiņa aktīvus”, kurus gada laikā nevar pārvērst skaidrā naudā. Ilgtermiņa aktīvi ietver - pamatlīdzekļus, nemateriālo vērtību, nemateriālos aktīvus, ieguldījumus asociētos un kopuzņēmumos, finanšu aktīvus, darbinieku pabalstu aktīvus, atliktā nodokļa aktīvus utt.
 • Apgrozāmo un pamatlīdzekļu kopsummu sauks par “kopējiem aktīviem”.
 • Pēc kopējiem aktīviem mēs iekļausim “īstermiņa saistības”. Īstermiņa saistībās mēs iekļausim - finanšu parādu (īstermiņa), pircēju un pasūtītāju parādu, uzkrājumus un atliktos ienākumus, uzkrājumus, atvasinātās saistības, kārtējo ienākuma nodokļa saistības, saistības, kas tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem, kreditoru parādi, maksājamos pārdošanas nodokļus. , maksājamie ienākuma nodokļi, maksājamie procenti, bankas pārtēriņš, maksājamie algas nodokļi, klientu iepriekšējie noguldījumi, uzkrātie izdevumi, īstermiņa aizdevumi, ilgtermiņa parāda tekošie termiņi utt.

 • Pēc īstermiņa saistībām mēs iekļausim “ilgtermiņa saistības”. Ilgtermiņa saistības ietver - finanšu parādu (ilgtermiņa), darbinieku pabalstu saistības, uzkrājumus, atliktā nodokļa saistības, citas kreditoru saistības utt.
 • Īslaicīgo un ilgtermiņa saistību kopsummu sauks par “saistību kopsummu”.
 • Visbeidzot, mēs iekļausim pēdējo - “pašu kapitālu”. Lūk, kā mēs formatēsim pašu kapitālu -

Kolgāta piemērs, lai atšķirtu

Interpretējot ienākumu pārskatu un bilanci, mēs izmantojam vertikālo analīzi vai kopēju lieluma pārskatu.

 • Katru gadu ienākumu pārskata rindas posteņi tiek dalīti ar attiecīgā gada augšējās rindas (neto pārdošanas) numuru.
 • Piemēram, bruto peļņai tā ir bruto peļņa / neto pārdošanas apjomi. Tāpat arī citiem skaitļiem

Kolgates ienākumu deklarācijas interpretācija

 • Colgate mēs atzīmējam, ka peļņas norma (bruto peļņa / neto pārdošanas apjomi) ir bijusi robežās no 56% līdz 59%.
 • Mēs arī atzīmējam, ka S&A ir samazinājušies no 36,1% 2007. gadā līdz 34,1% gadā, kas beidzās 2015. gadā.
 • Mēs atzīmējam, ka tīrās peļņas norma ir bijusi robežās no 12% līdz 14,5%. Tomēr 2015. gadā tas samazinājās līdz 8,6%
 • Ņemiet vērā arī to, ka pamatdarbības ienākumi 2015. gadā ievērojami samazinājās.
 • Arī faktiskās nodokļu likmes 2015. gadā pieauga līdz 44% (no 2008. līdz 2014. gadam tās bija 32-33% robežās).

Kolgates bilances interpretācija

 • Katram gadam bilances rindas posteņi tiek dalīti ar attiecīgā gada lielāko aktīvu (vai kopējo saistību) skaitli.
 • Piemēram, debitoru parādiem mēs aprēķinām kā debitoru parādi / aktīvu kopsummu. Tāpat arī citiem bilances posteņiem

 • Nauda un tās ekvivalenti ir pieauguši no 4,2% 2007. gadā un pašlaik ir 8,1% no kopējiem aktīviem.
 • Debitoru parādi bija samazinājušies no 16,6% 2007. gadā līdz 11,9% 2015. gadā. 
 • Arī krājumi ir samazinājušies, kopumā no 11,6% līdz 9,9%.
 • Kas ir iekļauts “citos apgrozāmajos aktīvos”? Tas parāda stabilu kopējo aktīvu pieaugumu pēdējo 9 gadu laikā no 3,3% līdz 6,7%.

 • Saistību pusē mēs varam uzsvērt daudzus novērojumus. Kreditoru parādi pēdējos 9 gados nepārtraukti samazinājās un pašlaik ir 9,3% no kopējiem aktīviem.
 • Ilgtermiņa parāds ir ievērojami pieaudzis līdz 52,4% 2015. gadā.
 • Arī nekontrolējošās daļas 9 gadu laikā ir palielinājušās un tagad ir 2,1%

Secinājums

Bilance pret ienākumu pārskatu, tās iet roku rokā. Un, ja mēs skatāmies tikai uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu, mēs nepamanītu uzņēmuma finanšu lietu kopainu. Ja koncentrēsimies tikai uz bilanci, mums nebūs ne jausmas par apakšējo līniju.

Tātad, jums jāzina, kā vienlaikus skatīties uz abiem. Kā ieguldītājam šie divi apgalvojumi palīdzēs aprēķināt lielāko daļu koeficientu. Šie rādītāji palīdzēs jums noskaidrot skaidru priekšstatu par uzņēmumu, un tad jūs varat izlemt, vai jums vajadzētu ieguldīt uzņēmumā vai nē.